Cơ cấu công ty

Cơ cấu công ty

Cơ cấu tổ chức hợp lý giúp cho sự phân công lao động và trách nhiệm của tất cả các bộ phận trong công ty trở nên rõ ràng, thực hiện quản lý hiệu suất một cách hiệu quả và kết hợp sự phát triển của nhân viên với các mục tiêu của tổ chức.

Cơ cấu công ty